【終了】日本(にほん)ではたらく外国人(がいこくじん)の声(こえ)をあつめるプロジェクト Foreign Workers’ Voice Project

2022年02月07日

ちらし・Flyer

アンケートへのご協力(きょうりょく)ありがとうございました。調査結果(ちょうさけっか)は後日(ごじつ)ご報告(ほうこく)予定(よてい)です。
Thank you for your cooperation in filling out the questionnaire. We plan to report the results of the survey at a later date.

はたらきやすい・生活(せいかつ)しやすい日本(にほん)にするために、あなたの意見(いけん)をJP-MIRAIにおしえてください

・目的(もくてき):はたらく外国人(がいこくじん)の声(こえ)をきいて役所(やくしょ)、会社(かいしゃ)、市民(しみん)社会(しゃかい)でやるべきことを考(かんが)えます。
・方法(ほうほう):ウェブアンケート
・対象(たいしょう):日本(にほん)ではたらく外国人(がいこくじん)(留学生(りゅうがくせい)、家族(かぞく)滞在(たいざい)などアルバイトをしている人(ひと)、パートの人(ひと)も含(ふく)む)
・期間(きかん):~2月(がつ)20日(にち)(日(にち))
・あなたの意見(いけん)はとても大事(だいじ)です。ぜひ、アンケートに答(こた)えてください。
https://doshishawellbeing.qualtrics.com/jfe/form/SV_ba5twptbYrLY43s
※いちどやめても、途中(とちゅう)から、答(こた)えることができます。

※JP-MIRAIとは:役所(やくしょ)、会社(かいしゃ)、市民(しみん)社会(しゃかい)の人(ひと)たちのグループです。世界中(せかいじゅう)のはたらく人(ひと)から、日本(にほん)を信頼(しんらい)し、選(えら)んではたらきに来(き)てもらうために活動(かつどう)しています。
※みなさんのアンケートの答(こた)えは、日本(にほん)に来(き)たい外国人(がいこくじん)、日本(にほん)ではたらく外国人(がいこくじん)のためのウェブサイトづくりの役(やく)に立(た)ちます。ウェブサイトは2022年(ねん)3月(がつ)から使(つか)える予定(よてい)です。ウェブサイトから困(こま)ったことを相談(そうだん)することもできます。

※今回(こんかい)のアンケート調査(ちょうさ)は同志社(どうししゃ)大学(だいがく)の飯塚(いいづか)まり教授(きょうじゅ)との共同(きょうどう)調査(ちょうさ)です。

To make Japan a better place to work and live, please let JP-MIRAI know your opinion.

・Objective: To listen to the voices of foreign workers and propose what should be done by government offices, companies, and civil society in order to “become a trusted and chosen Japan”.
・Method: Web survey
・Target: Foreigners working in Japan (including part-time workers such as foreign students and family dependents)
・Period: ~ February 20th
・Your opinion is very important. Please take the time to fill out the survey.
https://doshishawellbeing.qualtrics.com/jfe/form/SV_ba5twptbYrLY43s
* Even if you cannot complete the survey at once, you can access again and answer from where you left off.

*JP-MIRAI is a group of stakeholders – ranging from local governments, companies to civil society – working to make Japan a country that is trusted and chosen by workers around the world.
*Your answers to the questionnaire will help us create a website for foreigners who want to work in Japan and who are already working in Japan. The website is scheduled to be ready in March 2022, and you can consult with us about any problems you may have.

* This questionnaire is conducted in collaboration with Professor Mari Iizuka of Doshisha University.

为了使日本成为一个工作环境和生活环境更好的国家、请让JP-MIRAI知道你的意见

・目的:倾听外国工作人员的声音,并提出政府办公室、公司和民间社会应该做些什么,以便使日本成为值得被信赖和选择的国家。
・方法:网络调查
・对象:在日外国工作人员(包括留学生和家属等兼职人员)
调查时间:~ 2月20日
・您的意见对我们来说非常宝贵。请回答问卷。
https://doshishawellbeing.qualtrics.com/jfe/form/SV_ba5twptbYrLY43s
*即使您无法一次完成调查,您也可以再次访问并从上次中断的地方回答。

*JP-MIRAI是一个由来自地方政府、公司和民间社会的人士组成的团体,致力于使日本成为一个被全世界工人信任和选择的国家。
*您对问卷的回答将有助于我们为想在日本工作和已经在日本工作的外国人建立一个网站。该网站计划于2022年3月完成,您可以向我们咨询任何问题。

* 本問卷是與同誌社大學的飯塚麻里教授合作完成的。

Để Nhật Bản trở thành một nơi tốt hơn để làm việc và sinh sống, vui lòng cho JP-MIRAI biết ý kiến của bạn

・ Mục tiêu: Lắng nghe tiếng nói của người lao động nước ngoài và đề xuất những việc nên làm của các cơ quan chính phủ, công ty và xã hội dân sự để “trở thành một nước Nhật được tin cậy và lựa chọn”.
・ Phương pháp: Khảo sát trên web
・ Đối tượng: Người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản (bao gồm cả lao động bán thời gian như sinh viên nước ngoài và người phụ thuộc gia đình)
・ Thời gian: ~ Ngày 20 tháng 2
・ Ý kiến của bạn là rất quan trọng. Hãy dành thời gian để điền vào cuộc khảo sát.
https://doshishawellbeing.qualtrics.com/jfe/form/SV_ba5twptbYrLY43s
* Ngay cả khi bạn không thể hoàn thành khảo sát cùng một lúc, bạn có thể truy cập lại và trả lời từ nơi bạn đã dừng lại.

*JP-MIRAI là một nhóm người từ các chính quyền địa phương, các công ty và xã hội dân sự làm việc để đưa Nhật Bản trở thành một quốc gia được người lao động trên khắp thế giới tin tưởng và lựa chọn.
*Câu trả lời của bạn cho bảng câu hỏi sẽ giúp chúng tôi tạo ra một trang web dành cho người nước ngoài muốn làm việc tại Nhật Bản và những người đã và đang làm việc tại Nhật Bản. Trang web dự kiến ra mắt vào tháng 3 năm 2022 và bạn có thể tham khảo ý kiến của chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp phải.

* Bảng câu hỏi này được thực hiện với sự cộng tác của Giáo sư Mari Iizuka của Đại học Doshisha.

Para sa mas magandang kinabukasang trabaho at pamumuhay para sa lahat ng mga Migranteng Manggagawa dito sa Japan, ipaalam na lang po sa JP-MIRAI ang iyong opinyon.

・Layunin: Pakinggan po namin ang boses ninyo, at iisipin kung ano ang dapat gawin ng gobyerno, kumpanya at mamamayan para sa mga dayuhan.
・Paraan: Web survey
・Target: Mga dayuhang nagtatrabaho sa Japan (kabilang ang mga part-time na manggagawa tulad ng mga dayuhang estudyante at mga umaasa sa pamilya)
・Panahon: ~ Pebrero 20
・Napakaimportante po ng inyong opinyon, kaya pakisagot na lang po sa mga questionnaire na ito.
https://doshishawellbeing.qualtrics.com/jfe/form/SV_ba5twptbYrLY43s
* Kahit na hindi mo makumpleto ang survey nang sabay-sabay, maaari kang mag-access muli at sumagot mula sa kung saan ka tumigil.

* Ang JP-MIRAI ay isang grupo ng mga tao mula sa mga lokal na pamahalaan, kumpanya at civil society na nagtatrabaho upang gawing bansang pinagkakatiwalaan at pinili ng mga manggagawa sa buong mundo ang Japan.
*Ang iyong mga sagot sa questionnaire ay makakatulong sa amin na lumikha ng isang website para sa mga dayuhan na gustong magtrabaho sa Japan at nagtatrabaho na sa Japan. Ang website ay naka-iskedyul na maging handa sa Marso 2022, at maaari kang sumangguni sa amin tungkol sa anumang mga problema na maaaring mayroon ka.

* Ang talatanungan na ito ay isinasagawa sa pakikipagtulungan ni Propesor Mari Iizuka ng Doshisha University.

Para tornar o Japão um lugar melhor para trabalhar e viver, diga ao JP-MIRAI a sua opinião.

・ Objetivo: Ouvir as vozes dos trabalhadores estrangeiros e propor o que deve ser feito pelos órgãos do governo, empresas e sociedade civil para “se tornar um Japão confiável e escolhido”.
・ Método: pesquisa na web
・ Alvo: Estrangeiros que trabalham no Japão (incluindo trabalhadores de meio período, como estudantes estrangeiros e dependentes da família)
・ Período: ~ 20 de fevereiro
・ Sua opinião é muito importante.Por favor, reserve o tempo para preencher a pesquisa.
https://doshishawellbeing.qualtrics.com/jfe/form/SV_ba5twptbYrLY43s
* Mesmo que você não consiga completar a pesquisa de uma vez, você pode acessar novamente e responder de onde parou.

*JP-MIRAI é um grupo de pessoas de governos locais, empresas e sociedade civil que trabalham para fazer do Japão um país confiável e escolhido por trabalhadores de todo o mundo.
*Suas respostas ao questionário nos ajudarão a criar um site para estrangeiros que desejam trabalhar no Japão e que já estão trabalhando no Japão. O site está programado para ficar pronto em março de 2022, e você pode nos consultar sobre qualquer problema que possa ter.

* Este questionário é realizado em colaboração com a Professora Mari Iizuka da Universidade Doshisha.

Para hacer de Japón un mejor lugar para trabajar y vivir, comparta su opinión con JP-MIRAI.

・ Objetivo: Escuchar las voces de los trabajadores extranjeros y proponer qué deben hacer las oficinas gubernamentales, las empresas y la sociedad civil para “convertirse en un Japón elegido y de confianza”.
・ Método: encuesta web
・ Destino: Extranjeros que trabajan en Japón (incluidos trabajadores a tiempo parcial, como estudiantes extranjeros y familiares a cargo)
・ Período: – 20 de febrero
・ Su opinión es muy importante. Por favor, tómese el tiempo para completar la encuesta.
https://doshishawellbeing.qualtrics.com/jfe/form/SV_ba5twptbYrLY43s
* Incluso si no puede completar la encuesta de una vez, puede acceder nuevamente y responder desde donde la dejó.

* JP-MIRAI es un grupo de personas de gobiernos locales, empresas y la sociedad civil que trabajan para hacer de Japón un país de confianza y elegido por trabajadores de todo el mundo.
* Sus respuestas al cuestionario nos ayudarán a crear un sitio web para extranjeros que quieran trabajar en Japón y que ya estén trabajando en Japón. El sitio web está programado para estar listo en marzo de 2022, y puede consultarnos sobre cualquier problema que pueda tener.

* Este cuestionario se realiza en colaboración con la profesora Mari Iizuka de la Universidad de Doshisha.

Untuk menjadikan Jepang sebagai tempat yang lebih baik untuk bekerja dan tempat tinggal, harap memberi tahu pendapat Anda kepada JP-MIRAI.

・Tujuan: Untuk mendengarkan suara para pekerja asing dan mengusulkan apa yang harus dilakukan oleh kantor-kantor pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil untuk “menjadi Jepang yang terpercaya dan terpilih”.
・Metode: Survei web
・Target: Orang asing yang bekerja di Jepang (termasuk pekerja paruh waktu seperti pelajar asing dan tanggungan keluarga)
・Periode: – 20 Februari
・Pendapat Anda sangat penting. Silakan luangkan waktu untuk mengisi survei ini.
https://doshishawellbeing.qualtrics.com/jfe/form/SV_ba5twptbYrLY43s
* Bahkan jika Anda tidak dapat menyelesaikan survei sekaligus, Anda dapat mengakses lagi dan menjawab dari bagian terakhir yang Anda tinggalkan.

*JP-MIRAI adalah sekelompok orang dari pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat sipil yang bekerja untuk menjadikan Jepang sebagai negara yang dipercaya dan dipilih oleh para pekerja di seluruh dunia.
*Jawaban Anda atas kuesioner akan membantu kami membuat situs web untuk orang asing yang ingin bekerja di Jepang dan yang sudah bekerja di Jepang. Website dijadwalkan akan siap pada Maret 2022, dan Anda dapat berkonsultasi dengan kami tentang masalah apa pun yang mungkin Anda miliki.

* Kuesioner ini dilakukan bekerja sama dengan Profesor Mari Iizuka dari Universitas Doshisha.

ဂျပန်နိုင်ငံကို အလုပ်နှင့်နေထိုင်ရန် ပိုကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်စေရန် JP-MIRAI ကို သင့်ထင်မြင်ချက်ပေးပါ။

・ရည်ရွယ်ချက်- နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများ၏အသံကိုနားဆင်ရန်နှင့် “ယုံကြည်ပြီးရွေးချယ်ထားသောဂျပန်နိုင်ငံဖြစ်လာရန်” အစိုးရရုံးများ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့်အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှလုပ်ဆောင်သင့်သည်များကိုတင်ပြရန်။
・နည်းလမ်း- ဝဘ်စစ်တမ်း
・ပစ်မှတ်- ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်နေသော နိုင်ငံခြားသားများ (နိုင်ငံခြား ကျောင်းသားများနှင့် မိသားစု မှီခိုသူများကဲ့သို့ အချိန်ပိုင်း အလုပ်သမားများ အပါအဝင်)
・ကာလ- ဖေဖော်ဝါရီ 20 ရက်
・မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်က အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ စစ်တမ်းကို‌ ဖြေကြားပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
https://doshishawellbeing.qualtrics.com/jfe/form/SV_ba5twptbYrLY43s
* စစ်တမ်းကို တစ်ကြိမ်တည်း မပြီးမြောက်နိုင်သော်လည်း၊ သင်ချန်ထားခဲ့သည့်နေရာမှ ထပ်မံဝင်ရောက်ပြီး ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။

*JP-MIRAI သည် ဂျပန်နိုင်ငံအား ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အလုပ်သမားများ၏ ယုံကြည်ကိုးစားရွေးချယ်ထားသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နေသော ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရများ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ လူအုပ်စုတစ်ခုဖြစ်သည်။

*မေးခွန်းလွှာအတွက် သင်၏အဖြေများသည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသော နိုင်ငံခြားသားများနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော နိုင်ငံခြားသားများအတွက် ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု ဖန်တီးရန် ကူညီပေးပါမည်။ မတ်လ 2022 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အဆင်သင့်ဖြစ်ရန် စီစဉ်ထားပြီး သင်ကြုံတွေ့နိုင်သည့် ပြဿနာများအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။

* ဤမေးခွန်းလွှာကို Doshisha တက္ကသိုလ်မှ ပရော်ဖက်ဆာ Mari Iizuka နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။

Page Top